۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
چگونگی استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیم سال دوم تحصیلی
دانشجویان متقاضی استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری و فن یاری بنیاد ملی نخبگان در نیم سال دوم تحصیلی از تاریخ 19 فروردین الی 6 اردیبشت ماه 1396 می بایست فرم مربوطه را تکمیل و تحویل مرکز رشد استعدادهای درخشان دهند.
1396/1/19   0
دانشجویانی که در سال تحصیلی 96-95 مشمول جوایز تحصیلی بنیاد می باشند ( نام ایشان در لیست تایید شده بنیاد است) جهت استفاده از تسهیلات آموزش یاری، پژوهش یاری، فن یاری جهت نیمسال دوم تحصیلی از تاریخ 19 فروردین الی 6 اردیبهشت ماه 1396 می توانند فرم های قرارداد مربوط را از سایت استعداد درخشان دریافت کنند. برای استفاده ازاین جوایز فرم مربوطه (یکی از فرم های قرارداد آموزش یاری یا پژوهش یاری یا فن یاری) را در سامانه http:// registeretdc.tums.ac.ir تکمیل و طبق فلوچارت زیر تحویل دهند.

فلوچارت

لطفا در E.mail - info_bmi@tums.ac.ir مشخصات شامل : نام و نام خانوادگی، کد ملی، مقطع، رشته تحصیلی و شماره تماس خود را ذکر نمایید.
این فرم قرارداد بین دانشگاه و دانشجو منعقد شده ودر سامانه اطلاعاتی بنیاد توسط دانشگاه بارگزاری می شود.
در پایان نیم سال تحصیلی پس از تایید فعالیت دانشجو توسط دانشگاه، فرم تایید فعالیت دانشجو به همراه گزارش فعالیت دانشجو (توسط دانشجو ارائه می شود به پیوست فرم مذکور) توسط دانشگاه در سامانه اطلاعاتی بنیاد توسط دانشگاه بارگزاری می شود. پس از تایید بنیاد ملی نخبگان جایزه مربوطه توسط بنیاد پرداخت می شود.
قابل ذکر است :
 این تسهیلات تنها به دانشجویانی تعلق می گیرد که درسال جاری مشمول جوایز بوده اند و نام ایشان در لیست تایید شده بنیاد بوده است .
 این تسهیلات تنها برای دانشجویانی است که در مقاطع دکترای حرفه ای (سال پنجم تا هفتم) ، کارشناسی ارشد ودکترای تخصصی می باشند.
فرم مذکور می بایست بصورت تایپ شده تکمیل شود .
برای کسانی که در نیمسال اول از تسهیلات آموزش یاری /پژوهش یاری / فن یاری استفاده کرده اند تایید قراردادهای جدید توسط مرکز رشد استعدادهای درخشان منوط به ارائه و تایید گزارش نیم سال اول می باشد.
 برای کلیه دانشجویان ( اعم از کسانی که در نیمسال اول از این تسهیلات استفاده کرده اند) برای نیمسال دوم تکمیل و تحویل مجدد قرارداد لازم است.    


  
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):