۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها
انتشار رسمی اساسنامه بازنویسی شده، مصوب در مجمع عمومی سالیانه
آئین نامه های مصوب در شورای مرکزی دوره 1397-1396 به همراه اساسنامه جدید مصوب در مجمع عمومی سالیانه 97 منتشر شد.
1397/3/29   0
در مجمع عمومی سالیانه، مورخ 19 اردیبهشت ماه 1397، نسخه بازنویسی شده و اصلاح شده اساسنامه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان توسط سخنگوی شورای مرکزی، امیرحسین علامی، ارائه شده و با کسب بیش از دو سوم آرا، تغییرات آن مصوب شد. برای دسترسی به اساسنامه، می توانید روی این لینک کلیک کنید.
همچنین با توجه به اتمام دوره عملکردی، آئین نامه های مصوب دوره 1397-1396 در شورای مرکزی به شرح زیر، منتشر می شود:
1.    مرامنامه
نیاز به بازنویسی مرامنامه مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، در گذر زمان احساس می شد. این مهم، توسط معاونت فرهنگ و هنر صورت پذیرفت و در بهار 1397 به تصویب شورای مرکزی وقت رسید.
2.    آئین نامه جوایز اساتید مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
با معرفی و آغاز به کار سلسله جوایز اساتید مرکز پژوهش های علمی دانشجویان، وجود آئین نامه ای جهت تشریح قوانین کلی این جوایز لازم به نظر می رسید. آئین نامه حاضر، توسط برخی از اعضای فعال مرکز پژوهش ها، تهیه شده و در بهار 1397 به تصویب شورای مرکزی رسیده است.
3.    آئین نامه برگزاری انتخابات مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
انتخابات صحیح شورای مرکزی و دبیر واحدها و شورای مرکزی کل و دبیرکل، از اهمیت بسیاری برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف مرکز در سال های آتی برخوردار است. به همین جهت، شیوه نامه ای جهت تعیین حداکثر زمان های لازم برای هریک از انتخابات و جزئیات برگزاری انتخابات در هر سطح، توسط برخی از اعضای شورای مرکزی تنظیم شده و در بهار 1397 به تصویب شورای مرکزی وقت رسید.
4.    آئین نامه برگزاری جلسات شوراهای مرکز پژوهش های علمی دانشجویان
جهت ساماندهی هرچه بیشتر به برگزاری جلسات شورای عالی، شوراهای مرکزی و شورای اجرایی کل و هر واحد، وجود شیوه نامه ای لازم به نظر می رسید. در این آئین نامه، حداقل تعداد برگزاری جلسات، مسئولیت برگزاری و شرایط اتخاذ آرا و تصویب لوایح تشریح شده است. این آئین نامه توسط جمعی از اعضای شورای مرکزی تدوین و تنظیم شده و با بیش از دو سوم آرای شورای مرکزی مصوب شده است.
5.    آئین نامه عملکردی معاونت فرهنگ و هنر
برای تعیین رسالت کلی معاونت فرهنگ و هنر، وجود آئین نامه ای برای تشریح اهداف کلی این معاونت لازم به نظر می رسید. آئین نامه حاضر، توسط معاونت فرهنگ و هنر تنظیم شده و در پائیز 1396، در شورای مرکزی وقت، مصوب شد.  
6.    برنامه راهبردی سه ساله معاونت بین الملل
برای حفظ اتحاد و جلوگیری از حذف فعالیت های موثر صورت گرفته در سالهای اخیر در معاونت بین الملل، برنامه ای جهت تعیین مسیر کلی در سه سال پیش روی این معاونت و فعالیت های بین المللی مرکز پژوهش ها تدوین و در بهار 1397، در شورای مرکزی وقت تصویب شد.  


  مرجع خبر: یسنا رستم آبادی
  
  
نظرات کاربران:
شما هم نظر خود را مطرح کنید:
نام(اختیاری):
آدرس پست الکترونیکی(اختیاری):