۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

مراحل ثبت و تشکیل انجمن های علمی

چگونه انجمن خود را ثبت کنم؟ ادامه

معرفی انجمن های فعال مرکز

چه انجمن های در حال فعالیت هستند؟ ادامه

معرفی پیش انجمن های مرکز

چه انجمن های در حال شکل گیری هستند؟ ادامه

برترین انجمن مرکز

کدام انجمن بیشترین فعالیت را داشته است؟ ادامه

مراحل عضوگیری و اخبار انجمن های علمی

چگونه در انجمن های علمی عضو شوم؟ ادامه

فرم خام روزمه ی انجمن

روزمه انجمن را با چه فرمتی تهیه کنم؟ ادامه