۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

- شوراي مشورتي دانشجويي (شوراي مركزي):

شورايي است كه عهده‌دار بررسي، تأييد و نظارت طرح‌هاي آموزشي، پژوهشي و نيز نظارت بر امور اجرايي مركز مي‌باشد. اين شورا متشكل از سه بخش دانشجويي، هيأت‌علمي ‌و اشخاص حقوقي (رييس مركز و روساي دانشكده‌ها‌) مي‌باشد. بخش دانشجويي توسط انتخابات ساليانه انتخاب مي‌شود و به‌منظور بازتاب مستقيم نظرات، راهكارها و پيشنهادات دانشجويان به‌صورت مستقيم به ریيس مركز طراحي شده است. دخيل كردن مستقيم دانشجويان در امر تصميم‌سازي، تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي از ساير اهداف ايجاد اين شوراست.

وظايف:

1-      بازتاب نظرات دانشجويان عضو انجمن‌ها، مشكلات انجمن‌ها و نيازهاي آن‌ها به ریيس مركز

2-      تشكيل جلسات مرتب بحث و بررسي برای ايجاد راهكارها، تعريف مصوبات مورد نیاز جديد و ارایه آنها به ریيس مركز

3-      تشكيل گروه‌هاي بررسي جهت حل و برطرف كردن معضلات و چالش‌ها

4-     مشاوره به ریيس مركز در مواقع لزوم و بازتاب نظرات دانشجويان در تصميم‌گيري‌هاي كلان سفارش بسته‌هاي جديد پژوهشی و در مواردی آموزشي و يا بررسي‌هاي سازماني در مواقع لزوم

5-     درخواست لغو عضويت اعضای مرکز(با توجه به ماده 6ـ عضو در اساسنامه مرکز)

6-     پيشنهاد عزل سرپرست به معاون پژوهشي دانشگاه (با تصويب حداقل 3/2 از كل اعضا)، بررسي عملكرد سرپرست و گزارش به معاون پژوهشي دانشگاه يا اعضاي مركز

7-     بازنگري اساسنامه

8-     نوشتن برنامه جامع مرکز

9-     انتخاب دبير از میان نامزدهای دبیری مرکز و معرفی به سرپرست جهت انتصاب

10- بررسي صلاحيت كانديداهاي بخش دانشجويي شوراي پژوهشي مركز مطابق با آيين نامه داخلي

11- ايجاد سيستم مناسب جهت اخذ پيشنهادها و انتقادهاي اعضاي مركز

12- گزارش صورت جلسات و مصوبات به اعضاي مركز از طريق برد يا بولتن يا شبكه هاي رايانه اي

13- حق استيضاح سيستم اجرايي شامل دبير و مسئولين شعبه ها و مديران واحدهای مرکز و کارمندان واحدهاي ستادي

14- تصويب آيين نامه هاي داخلي مركز

15- همكاري با مركز در دفاع از منافع و مصالح مركز

16- سياستگزاري پژوهشي مركز

17- بررسی مصوبات بخش R & D  مرکز

تبصره: كليه مصوبات بخش دانشجويي شوراي پژوهشي بجز پيشنهاد عزل سرپرست به معاون پژوهشي دانشگاه بايد به تاييد سرپرست مركز برسد.