۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه ها

 

کارگاه Pubmed/ مدرس : شهاب رضایی

آماده سازی یک پروپوزال پژوهشی-مرحله مقدماتی/ مدرس: دکتر حیدری

آماده سازی یک پروپوزال پژوهشی-مرحله پیشرفته/ مدرس: دکتر حیدری

/COHORT.PPT مدرس : دکتر حیدری

/Case control مدرس : دکتر حیدری

 RCTمدرس: دکتر حیدری

Randomized clinical trial / مدرس : شیرین مقصود

طراحی مطالعه / مدرس: کتایون یزدچی

Medical searching / مدرس : کاظم حیدری

Normal Distribution

Authorship / مدرس : کاظم حیدری

Bias

/ descriptive statisticsمدرس : سید عماد احمدی

Diagnostic tests / مدرس : سید عماد احمدی

Medical searching / مدرس : کاظم حیدری

Validity

طراحی مطالعه / مدرس : بهنام شکیبا

/ authorshipمدرس: شیرین ایرانی

آمار تحلیلی / مدرس: مرجان اکبری کامران

نمونه گیری / مدرس : شیرین مقصود

Validity

RCT / مدرس : کتایون یزدچی

confounding مدرس: زیبا رهبر

آمار توصیفی/ مدرس : آزاده طرفداری

bias / مدرس: زیبا رهبر

مقاله نویسی / مدرس: دکتر آخوندزاده

Authorship.ppt / مدرس : شیرین ایرانی

کارگاه مقاله نویسی / مدرس: نیما محبوبی

کارگاه پروپوزال نویسی /مدرس: نیما محبوبی

کارگاه جستجودرPubmed /مدرس: نیما محبوبی

کارگاه انواع مطالعات سطح یک /مدرس: زهرا یاوری- حوریه علائین- فروغ یزدانیان

انواع مطالعات / مدرس: فاطمه عدیلی اقدم

کلیات تحقیق و انتخاب موضوع /مدرس: فاطمه عدیلی اقدم

مدرس: ارسیا جمالی / An Introduction to Scientiic Publishing

Presentation skills /مدرس: کامیار ملازاده مقدم

Statistic & spss / مدرس: ارسیا جمالی

اسلاید آموزشی دکتر فرحناک اسدی

مدرس: سجاد ترابیان   /International Internship

 پرو پوزال نویسی / مدرس: نرگس سیستانی

ایده و خلاقیت/ مدرس: محمد مهدی پرویز حمیدی

کارگاه روش تحقیق/ مدرس: فرزین فرح بخش

Sample Size and Power Package (SSPP).xlsxv

Medical Statisc