Skip Navigation Links


آئین نامه برگزاری دوره ترکیبی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بارشته های دکتری حر فه ای
MD-MS,DDS-MS,PharmD-MS
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
معاونت آموزشی دانشگاه

دانلود آیین نامه


مقدمه :
مدرک ترکیبی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی با رشته های دکتری حرفه ای یک مدرک ادغام شده است و دانشجویان پزشکی دندانپزشکی و داروسازی در این برنامه می توانند حین تحصیل در رشته خود پس از گذراندن موفقیت آمیز دوره در سیستم آموزش مجازی مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی رانیز دریافت کنند. این دانشجویان دید وسیعی داشته و می توانند باگذراندن این دوره ادغام شده نگرش خود به مشکلات آموزش علوم پزشکی را دگرگون کنند.
هدف اصلی این برنامه تربیت دانشجویان در جنبه های تحلیلی و مهرت های مورد نیاز برای ایجاد متخصصانی در هر دو زمینه رشته دکترای حرفه ای مربوطه و آموزش پزشکی است تاکید این برنامه حل کاربردی مسائل در نظام آموزش علوم پزشکی است دانشکده های پزشکی دندانپزشکی و داروسازی دانشجویان رابادید تخصصی رشته خود تربیت می کنند دوره آموزش پزشکی نیز مهارت های طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی طراحی آموزشی به کارگیری روش های نوین آموزشی پژوهشی در آموزش مدیریت آموزشی و آموزش پزشکی مبتنی بربهترین شواهد رادر دانشجویان ایجاد می کند هدف نهایی این برنامه ترکیبی آماده کردن دانشجویان برای شرکت در طیف وسیعی از موقعیت هادر فرآیندهای آموزشی است پس از اتمام موفقیت آمیز این برنامه انتظار می رود دانشجویان بتوانند :
1 – اهداف آموزشی برنامه آموزش پزشکی راباتاکید برفهم راهکارهای ارتقای کیفیت آموزش برآورده سازند
2 – کاربردهای پژوهش و ارائه طرح های توسعه ای درحیطه آموزش راشناسایی کنند .
3 – توانایی خود برای شرکت موثر دربرنامه های آموزشی رانشان دهند .
  این آیین نامه که چگونگی اجرای این برنامه ترکیبی MD-MS    دردانشگاه علوم پزشکی تهران را مشخص می کند  باتوجه به شرایط دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده است .
1 – هدف : منظور از تشکیل و برگزاری این برنامه ترکیبی تربیت پزشکان دندانپزشکان و داروسازانی است که علاوه بردارا بودن نگرش معلومات و مهارت های مورد انتظار رشته خود در زمینه های طراحی اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی طراحی آموزشی به کارگیری روش های ن.ین آموزشی پژوهشی در آموزش مدیریت آموزشی و آموزش پزشکی مبتنی بربهترین شواهد تبحر و توانایی داشته باشند .
2 – طول دوره : این برنامه درطول دوره متعارف دکترای حرفه ای اجرا می شود دانشجویان بعد از پایان مقطع علوم پایه به طور موازی با دروس برنامه دکترای حرفه ای دروس مربوط به برنامه کارشناسی ارشد رادر سیستم آموزش مجازی دانشگاه می گذرانند در رشته پزشکی این دروس در مقطع مبانی طب بالینی (فیزیوپاتولوژی ) و یاهر دو ترم تحصیلی پس از آن ودر رشته دندانپزشکی وداروسازی پس از قبولی در امتحان علوم پایه آغاز می شود .
3 – تعدادواحدها : کلیه دروس اجباری دوره کارشناسی ارشد اعم از اصلی وتخصصی و همچنین دروس انتخابی آن براساس برنامه درسی باید توسط این دانشجویان گذرانده شود .
 تبصره 1 : کلیه دروس دوره به صورت ترکیبی در سیستم آموزش مجازی در دانشگاه ارائه می شود دو بلوک حضوری  3 تا 4 روزه در ابتدا وانتهای ترم تحصیلی ونیز آزمون های پایان ترم به شکل حضوری و بقیه به صورت الکترونیکی ارائه می شود .
تبصره 2 : پایان نامه دوره ترکیبی پایان نامه دکترای حرفه ای بارعایت مجموعه قوانین و مقررات آن است و موضوع آن باید مطابق با الویت های دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی بوده و قبل از اجرا (تعیین موضوع ) و بعد از آن (دفاع) به تائید گروه آموزشی آموزش پزشکی برسد .
تبصره 3 : پایان نامه دانشجویان با راهنمایی 2 استاد راهنما که یک استاد راهنما از گروههای دانشکده مربوطه ( پزشکی دندانپزشکی و داروسازی ) واستاد راهنمای دیگر از گروه آموزش پزشکی می باشد انجام می شود و دانشجویان این دوره فقط یک پایان نامه رادر طول تحصیل می گذرانند .
 تبصره 4 : توانایی های فارغ التحصیلان : توانایی مورد انتظار از فارغ التحصیلان این دوره مجموع توانایی های برنامه های دوره آموزشی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی و دکترای حرفه ای است .
5 – شرایط ورود به دوره : دانشجویانی که آزمون جامع علوم پایه را باموفقیت گذرانده اند باشند و حداکثر از قبولی ایشان در امتحان جامع علوم پایه نگذشته باشد در صورت داشتن شرایط زیر می توانند در آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی که سالانه توسط دانشگاه برگزار می شور شرکت کرده وشرایط پذیرش ایشان مطابق آئین نامه ضوابط و نحوه پذیرش دانشجوی غیر متمرکز در سیستم آموزش از راه دور دانشگاه مصوب شورای آموزشی دانشگاه است شرایط دانشجویان برای شرکت در آزمون پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی : الف : جزو دانشجویان دانشجویان استئدادهای درخشان باشند ب : کسب معدل بالاتر از 16 در مقطع علوم پایه یا کسب حداقل از 80 %از نمره میانگین نمرات 5 %اول دانشگاه در آزمون جامع علوم پایه د:نداشتن مشکلات آموزشی اعم از مردودی در دروس و مشروطی    ه:درخواست دانشجو و اجد شرایط برای شرکت در آزمون ورودی کلیه متقضیان درخواست خود را بعد از پایان مقطع علوم پایه مرکز رشد در اختیار معاونت آموزشی دانشگاه قرار میدهد و نهایتا واجدین شرایط از طریق معاونت آموزشی دا نشگاه برای شرکت در آزمون معرفی میشود
تبصره 1 – امکان ادامه تحصیل در دوره های ترکیبی از طریق سازمان سنجش آموزشی کشور و در دفترچه کنکور سراسری اطلاع رسانی می شود .
تبصره 2 :معرفی دوره ترکیبی توانایی های فارغ التحصیلان و شرایط ورود به آن در زمان ثبت نام دانشجویان و در جلسات معرفی دانشگاه به دانشجویان تازه واردو نیز در زمان برگذاری آزمون جامع علوم پایه به طور کامل و جامع و مفصل ارائه می شود.
 6 –تعداد و نحوه پذیرش : واجدین شرایط ماده 5 آئین نامه در آزمون ورودی کتبی و مصاحبه شفاهی مطابق آئین نامه ضوابط و نحوه پذیرش دانشجوی غیر متمرکز در سیستم آموزش از راه دور دانشگاه شرکت می کنند
تبصره 1 : تاسقف 30 %از پذیرفته شدگان دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی از راه دور می توانند به این گروه اختصاص یابند.
تبصره 2 : تعیین دستور عمل و معیارهای مصاحبه برای این گروه از شرکت کننده ها توسط معاونت آموزش دانشگاه و با همکاری گروه آموزش پزشکی مرکز رشد استعدادهای دانشگاه و مرکز مطالعات و توسعه آموزش تعیین خواهد شد .
7 – گواهینامه : فارغ التحصیلان این دوره دانشنامه کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی و دانشنامه دوره دکترای حرفه ای       اعطا می شود فارغ التحصیلان این دوره می توانند مانند فارغ التحصیلان دوره های دکترای حرفه ای در مقاطع دکترای تخصصی و دکترای تخصصی بالینی ادامه تحصیل دهند مدرک کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی به افرادی تعلق خواهد گرفت که دوره دکترای حرفه ای خودرا باموفقیت به پایان برده باشد.

8 – حداکثر طول دوره ترکیبی نمی تواند از طول دوره تعیین شده براساس ضوابط دوره دکترای حرفه ای طولانی تر باشد این آئین نامه در 8 ماده و 8 تبصره در تاریخ .... /..../1390 در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسید.  


bt kargah1 .jpg

کارگاه های آموزشی


Language Academy.jpg

آکادمی زبان


bt anjoman1 .jpg

انجمن های علمی ا


bt pajouda1 .jpg

فصلنامه پژودا  


bt RRE bt1.jpg

RRE


 bt tumsrd1 .jpg

TUMS-RD

اسلاید های کارگاه های آموزشی

تالار افتخارات

گالری عکس


 


جستجو در سايت:

© سايت مركز رشد استعدادهاي درخشان - 1387 - RayanPajouh