۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه

آيين نامه تسهيلات پژوهشی و رفاهی استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانلود آیین نامه

مقدمه :

در اجراي بند 1 ماده 2 آئين‌نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و به‌منظور برقراري تسهيلات ويژه آموزشي و پژوهشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان و شكوفايي¬ استعدادهاي بالقوه آنان با محوريت ارزش‌هاي والاي اسلامي، انساني و ملي، اين آئین‌نامه به شرح ذيل تدوين و اجرا مي‌شود.

ماده 1- تعاريف: 

در اين آیين‌ نامه واژه‌های زير در معاني مربوطه به كار مي‌رود:

وزارت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 

شورا: شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي 

دانشگاه: هر يك از دانشگاه‌ها و دانشكده¬هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كشور كه طبق مقررات وزارت عمل مي کنند و دانشگاه هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي( شاهد، بقيه‌الله و ارتش)

دانشجو: کلیه دانشجويان (اعم از روزانه و شبانه) شاغل به تحصيل در دانشگاه¬ها و دانشكده¬هاي علوم پزشكي و مؤسسات وابسته به وزارت و دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي (شاهد، بقيه‌الله و ارتش)

ماده2- استعداد درخشان:

استعداد درخشان به فردي اطلاق مي¬شود كه واجد شرايط مقرر در بندهاي ذيل باشد:

1-2- دارا بودن يكي از شاخص‌هاي زير:

الف- برگزيدگان آزمون سراسري گروه آزمايشي علوم تجربي با كسب رتبه¬كشوري مساوي و كمتر از 500  (با معرفي سازمان سنجش آموزش كشور) 

ب- دارندگان نشان طلا، نقره و برنز كشوري از المپيادهاي علمي دانش‌آموزي (با معرفي مركز ملي استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان)

ج-نفرات اول تا سوم انفرادي و رتبه اول تيمي كشوري المپياد علمي دانشجويان علوم پزشكي كشور در هر يك از حيطه هاي المپياد مذكور (به شرط آنكه هر يك از افراد برگزيده رتبه اول تيمي كه متقاضي تسهيلات هستند در مرحله فردي حداقل 80% نمره نفر سوم انفرادي همان حيطه را كسب نموده باشند( با معرفي دبيرخانه المپياد علمي وزارت

د- برگزيدگان حائز رتبه های اول تا سوم كشوري جشنواره رازي و جشنواره¬هاي خوارزمي و جوان خوارزمي (در زمينه علوم پزشكي) و ساير جشنواره‌هاي علمي مورد تاييد شورا با معرفي دبيرخانه¬هاي مربوطه. 

هـ- دانشجويان داراي ابداع يا اختراع ثبت شده در زمينه علوم‌پزشكي با تائيد معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت.

و- دانشجويان نمونه‌كشوري گروه پزشكي با تاييد ستاد انتخاب دانشجويان نمونه‌كشوري. 

ز- 5/2 درصد  برتر پذيرفته‌شدگان كشوري در هر يك از آزمون‌هاي متمركز جامع علوم‌پايه پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي، جامع پيش¬‌کارورزي پزشكي، پذيرش دستيار پزشكي و دندانپزشكي (حداقل سه نفر و حداكثر تا سقف چهل نفر در هر آزمون)

ح- رتبه‌هاي برتر پذيرفته‌ شدگان در آزمون‌هاي ورودي دوره‌هاي تحصيلات تكميلي كارشناسي ارشد وPh.D  به شرح زير:

- در آزمون‌هاي ورودي كارشناسي‌ارشد: در صورتي كه تعداد پذيرفته‌شدگان در هر رشته تا20 نفر باشد نفر اول كشوري، تا50 نفر پذيرفته شده در هر رشته نفر اول و دوم كشوري و درصورتي‌كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از50 نفر باشد نفر اول تا سوم كشوري.

- درآزمون‌هاي وروديPh.D: در صورت شركت حداقل پنجاه نفر در آزمون ورودي هر رشته تا10نفر پذيرفته‌شده در هر رشته، نفر اول كشوري،20-11 نفر پذيرفته شده در هر رشته، نفر اول و دوم كشوري و در صورتي كه تعداد پذيرفته‌شدگان بيش از20 نفر باشد نفر اول تا سوم كشوري.

ط-10% برتر دانش‌آموختگان هر رشته با ورودي مشترك در مقاطع كارشناسي و بالاتر در هر دانشگاه (مشروط بر اين‌كه تعداد فارغ‌التحصيلان هر دوره حداقل 5 نفر باشد) با كسب معدل كل حداقل 17.

بديهي است واجدين شرايط اين بند مي‌توانند فقط از تسهيلات آموزشي پايان دوره¬¬ (¬استفاده از سهميه با شركت در آزمون ورودي مقطع بالاتر مطابق آئین‌نامه تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان و دانش‌آموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع بالاتر و تسهيلات مربوط به گذراندن طرح مطابق بند 5 ماده 3 اين آئين‌نامه) استفاده نمايند. 

ي-1% دانشجويان برتر هر رشته با ورودي مشترك در هر دانشگاه در پايان هر سال تحصيلي (تعداد دانشجويان هر دوره بايد حداقل 5 نفر باشد) به شرط كسب معدل كل حداقل 17 در آن سال تحصيلي.

تبصره: دانشجويان واجد شرايط بند (ي) تنها در صورتي مي¬توانند از تسهيلات ادامه تحصيل (استفاده از سهميه با شركت در آزمون ورودي مقطع بالاتر) استفاده نمايند كه در هنگام فارغ‌التحصيلي جزء 10% برتر فارغ‌التحصيلان هم‌رشته با ورودي مشترك نيز باشند. 

ك- دانشجويان پژوهشگر برجسته بر اساس دستورالعمل اجرايي نحوه امتيازدهي به فعاليت‌هاي تحقيقاتي دانشجويان پژوهشگر موضوع بند (ك) كه از سوي معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت تدوين و به دانشگاه¬ها ابلاغ شده است. اين دانشجويان توسط معاونت پژوهشي دانشگاه¬ها جهت تاييد نهايي به معاونت تحقيقات و فن‌آوري وزارت معرفي مي‌شوند. 

2-2- دارا بودن معدل كل حداقل 17در پايان دوره كارشناسي و حداقل 16 در پايان دوره كارشناسي ‌ارشد و بالاتر (به استثناي قسمت "ط" بند1-2) 

تبصره1: چنانچه معدل در دوره كارشناسي ‌ناپيوسته بيش از يك ترم كمتر از 16، در دوره كارشناسي پيوسته بيش از دو ترم متوالي يا متناوب كمتر از 16، در دوره كارشناسي ارشد و Ph.D بيش از يك ترم كمتر از 15 و در دوره دكتراي حرفه‌اي بيش از سه ترم متوالي يا متناوب كمتر از 15 شود مشمول آئین‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد. 

تبصره2: شرط معدل مذكور بايد در كل دوران تحصيل، خواه قبل يا بعد از شمول آئين‌نامه حفظ شده باشد.

3-2- واجدين شرايط مقرر در بندهاي 1-2 و 2-2 اين ماده كه داراي حكم محكوميت قطعي از كميته انضباطي دانشگاه يا هيئت بدوي تخلفات آزمون¬ها (مبني بر تخلف آموزشي يا اخلاقي) باشند مشمول اين آئين‌نامه و تسهيلات مربوطه نخواهند شد. 

4-2- متقاضيان استفاده از تسهيلات استعداد درخشان در هريك از مقاطع تحصيلي بايد شرايط آئين‌نامه را در همان مقطع احراز نموده باشند.

ماده 3- تسهيلات آموزشي، پژوهشي:  

1-3- دانشجويان استعداد درخشان دوره دكتراي حرفه‌اي مجازند در صورت داشتن حداقل معدل 17در دو نيمسال تحصيلي و تائيد استاد مشاور به‌طور هم‌زمان در يكي از رشته¬هاي كارشناسي يا MPH دانشگاه¬هاي كشور در همان شهر محل تحصيل رشته اول به تحصيل ادامه دهند. 

تبصره1: دانشجو پس از ورود به رشته دوم مي‌بايست واحدهاي درسي از هر دو رشته را به نحوي اخذ نمايد كه در مدت مجاز تحصيل در رشته اول، هر دو رشته را به پايان رساند. 

تبصره2: دانشجويان مشمول اين آئین‌نامه در دوره دكتراي حرفه‌اي مي¬توانند از تسهيلات MD-Ph.D در حين تحصيل رشته اول استفاده نمايند. ارائه اين تسهيلات بر اساس ضوابط مصوب مربوطه در شوراي ¬عالي برنامه‌ريزي خواهد بود.

2-3- دانشجوي مشمول اين آئین‌نامه مي‌تواند به پيشنهاد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه‌ها و تائيد معاونت آموزشي دانشكده، دروس عمومي را به صورت غيرحضوري يا معرفي به استاد بگذراند. اين دروس جزء حد نصاب واحدهاي درسي دانشجو در آن نيمسال تحصيلي منظور نمي‌گردد و كسب حداقل نمره14 به عنوان شرط قبولي ¬لحاظ مي¬شود.

تبصره: دروس معارف اسلامي مشمول بند 2-3 نمي¬شود و دانشجويان استعداد درخشان موظفند دركلاس¬هاي دروس معارف اسلامي دانشگاه به صورت حضوري شركت نمايند.

3-3- دانشجوي استعداد درخشان مجاز است در هر نيمسال تحصيلي به پيشنهاد استاد مشاور و تائيد¬ معاونت آموزشي دانشكده مربوطه حداكثر تا 27 واحد درسي را بگذراند. 

4-3- دانشگاه مي‌تواند تسهيلات زير را براي دانشجويان واجد شرايط فراهم نمايد:

الف- يكي از اعضاي هيئت علمي ترجيحاً داراي مرتبه استادياري به بالا را بعنوان استاد مشاور دانشجو تعيين نمايد.

ب- به‌منظور آموزش مباحث علمي جديد به دانشجويان داراي استعداد درخشان، اقدام به تشكيل كلاس‌هاي ويژه نمايد.

ج- كلاس‌هاي آموزش زبان، مهارت‌هاي رايانه‌اي، مديريت، روش تحقيق و ساير موارد مشابه را بر اساس نيازسنجي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان با تخفيف ويژه تشكيل دهد. 

د- امكانات لازم را براي شركت دانشجويان داراي استعداد درخشان در كنفرانس‌هاي علمي و كارگاه‌هاي آموزشي داخل و خارج از كشور فراهم نمايد.

هـ- نسبت به پرداخت كمك هزينه‌هاي لازم براي پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي بر حسب مورد و شرايط هر دانشگاه اقدام نمايد.

تبصره : كمك هزينه مذكور از محل اعتبارات پژوهشي دانشگاه قابل پرداخت مي‌باشد.

5-3- دانش‌آموختگان مشمول اين آئین‌نامه (به‌استثناي مقاطع Ph.D و تخصصي باليني) مي توانند با رعايت مصوبات كميسيون موضوع مواد 2و3 آئین‌نامه اجرایي قانون خدمت پزشكان و پيراپزشكان، خدمات موضوع قانون مذكور را درسازمان‌ها و مراكز آموزشي، پژوهشي، درماني و يا مديريتي مرتبط با دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ¬يا وزارت بگذرانند مشروط بر اينكه سازمان‌هاي فوق به خدمات آنان نياز داشته باشند. 

ماده 4- تسهيلات رفاهي:

با توجه به امکانات موجود، دانشگاه می تواند اقدامات لازم را در جهت اعطاي وام، كمك هزينه تحصيلي، خوابگاه، بن خريد كتاب و تسهيلات استفاده از كتابخانه ها، آزمايشگاه ها، رايانه، اينترنت و امكانات زيارتي، تفريحي، ورزشي براي دانشجويان داراي استعداد درخشان به عمل آورد. 

ماده 5- هزينه هاي مالي و اعتباري برنامه هاي ويژه آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان داراي استعداد درخشان از محل اعتبارات برنامه پرورش و حفظ استعدادهاي درخشان و ساير منابع دانشگاه تامين مي‌شود.

تبصره : مبناي تخصيص بودجه به دانشگاه‌ها، نتايج ارزشيابي به عمل آمده از برنامه‌ها و عملكرد آنها و متناسب با تعداد دانشجويان داراي استعداد درخشان هر دانشگاه مي‌باشد.

ماده 6 - نظارت بر اجراي آئین‌نامه بر عهده معاونت آموزشي وزارت بوده و در شرح و تفسير آن، نظر معاونت آموزشي ملاك خواهد بود.

اين آئین‌نامه مشتمل بر يك مقدمه، 6ماده و 8 تبصره بنا به پيشنهاد شوراي هدايت استعدادهاي درخشان در تاریخ 25/5/1393به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد. 

در تاریخ  25/5/1393به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم‌الاجرا مي‌باشد.