۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه هادستورالعمل بررسی و تصويب طرح‌های ارائه‌ شده به مركز پژوهش های علمی

 
طرح‌هاي پژوهشي ارائه‌ شده به مركز پس از ثبت در سیستم پژوهشیار و بعد از بررسی های اولیه توسط کارشناسان اعضای شورای پژوهشی در محیط کاربری ایشان به عنوان کارشناس، توسط شوراي پژوهشي طي جلسات مکفی زیر نظر دبیر شورا (براساس چهار Dead line دوره معاونت پژوهشی) بررسي و تصويب مي‌شود. زمان دریافت طرح‌های پژوهشی در سیستم پژوهشیار و ارائه آن به بخش دانشجویی شورا حداقل سه هفته قبل از Dead line معاونت پژوهشی ‌می‌باشد. 
 
شوراي پژوهشي : 
۱.  تعريف: شوراي پژوهشي شورايي است كه عهده دار بررسي و تاييد طرحهاي پژوهشي مي باشد. 
۲.  ساختار: شوراي پژوهشي متشكل از 3 بخش اشخاص حقوقي، دانشجويي و هيات علمي مي‌باشد. 
بند 1: اشخاص حقوقي شوراي پژوهشي مشتمل بر افراد زير است: 
الف ـ سرپرست مركز
ب ـ دبير مركز
ج ـ معاونين پژوهشي دانشكده هايي كه مركز در آنها واحد  فعال دارد
د - دو نفر آگاه به امور پژوهشي مركز به انتخاب سرپرست
موارد ب و د  با پيشنهاد سرپرست مركز و حكم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت يكسال به عضويت شوراي پژوهشي مركز منصوب مي شوند. موارد الف و ج تا زمان تصدي پستهاي مذكور با حكم معاون پژوهشي دانشگاه به عضو شوراي پژوهشي مركز محسوب مي شوند. 
بند 2: بخش دانشجويي شوراي پژوهشي متشكل از 11-7 نفر از اعضاي مركز بوده كه به تناسب نیروی فعال هر دانشکده براي يك دوره يك ساله توسط سرپرست مرکز انتخاب مي شوند. بخش دانشجويي شوراي پژوهشي به تایید سرپرست و با حكم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت یک سال به عضويت شوراي پژوهشي منصوب مي شوند. 
بند 3: بخش هيات علمي شوراي پژوهشي مشتمل بر 7 نفر از اعضاي هيات علمي دانشگاه هستند كه با مقوله پژوهش دانشجويي آشنايي كافي داشته باشند. اعضاي هيات علمي شوراي پژوهشي به تایید سرپرست و با حكم معاون پژوهشي دانشگاه به مدت 2 سال به عضويت شوراي پژوهشي مركز منصوب مي شوند. 
 تبصره 1: ترجيحاً اعضای هیات علمی از گروههاي آموزشي مختلف باشند و يك نفر متخصص اپيدميولوژي در بين آنها حضور داشته باشد. 
 تبصره 2: هیئت ژوری متشکل از کارشناس طرح، یک نفر فرد آگاه به پژوهش ، سخنگوی شورا و سرپرست مرکز می‌باشد. در مواردی که طرح رد می شود، در صورت اعتراض، هیات ژوری مسؤول تصمیم گیری نهایی در مورد آن طرح خواهد بود. 
 
 3. وظايف و اختيارات : 
1.  بررسي و تصويب طرحهاي ارائه شده از سوي اعضاي مركز 
2.  مدیریت و نظارت بر نحوه‌ی تشخیص بودجه به طرحهای داخلی مرکز به گونه‌ای که بخشی از اعتبارات پژوهشی برای حمایت از طرح‌هایی که توسط پیش انجمن‌ها ارائه می شود، تخصیص یابد. 
 
4. انواع جلسات: جلسات شوراي پژوهشي مركز بر سه نوع است
الف) جلسات بخش دانشجويي كه به صورت جداگانه، مستقل و پيش از جلسات مشترك جهت بررسي و رفع نقايص طرح‌هاي تحقيقاتي  و آماده‌سازي آنها جهت طرح در جلسه مشترك با اساتيد، برگزار مي‌شود و اداره آن بر عهده سخنگوي شورا است.
ب) جلسات مشترك كه در آن اعضاي بخش دانشجويي و اعضاي هيئت‌علمي و اشخاص حقوقي حضور دارند، رياست اين جلسات بر عهده سرپرست مركز مي‌باشد. تصويب طرح‌هاي مركز و رتبه بندی آنها در اين جلسه صورت مي‌گيرد. 
ج) جلسات هیات ژوری در صورتی که اعتراضی به رد طرحی وجود داشته باشد تشکیل می‌گردد. 
 
5. نحوه تشكيل جلسات:
كليه طرح‌هاي تحقيقاتي در جلسه مربوط به هر دوره رتبه بندی مطرح و ارزيابي مي‌شوند و تاريخ تشكيل جلسات شوراي پژوهشي در هر دوره با توجه به تاريخ‌هاي مشخص‌شده معاونت پژوهشي دانشگاه جهت ارسال طرح تحقيقاتي به معاونت، مشخص خواهد شد. در صورت نياز تعداد جلسات دانشجويي بيش از يك جلسه خواهد شد. 
   
روند تصويب طرح‌هاي تحقيقاتي :

1. تسليم پروپوزال به كارشناس پژوهشي مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان 
2.  ثبت طرح و تخصيص شماره در سیستم پژوهشیار
3. اطلاع رسانی  به سخنگوي شوراي پژوهشي در مورد طرح‌های Submit شده، توسط کارشناس پژوهشی مرکز
4. توزيع طرح‌هاي تحقيقاتي بين اعضاء بخش دانشجويي شورا (به عنوان كارشناس) و یک نفر از افراد آگاه به پژوهش توسط سخنگو( یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورای دانشجویی).
5. بررسي طرح‌ها توسط اعضاي شورا به عنوان کارشناس متدولوژی و طرح سوال كارشناسي و مكاتبه با مجري طرح در صورت لزوم از طریق سیستم پژوهشیار( هشت روز قبل از شورای مشترک). 
6. تشکیل شورای دانشجویی ( دو هفته قبل از Dead line  معاونت پژوهشی) 
پس از بررسی توسط شورا طرح‌ها سه حالت پیدا می‌کنند:   الف) رد طرح ب) مصوب     ج ) مصوب مشروط
در حالت بند الف، با تشکیل هیات ژوری تصمیم گیری صورت می گیرد که ممکن است تصمیم گیری منجر به رد طرح شود و یا مصوب مشروط گردد. 
در صورت حالت ج روند به صورت زیر ادامه می‌یابد
•   پاسخ مجری طرح به سوالات کارشناسی
•   بررسی پاسخ مجری توسط کارشناس اولیه که منجر به دو حالت زیر می‌شود:
الف-  پاسخ قانع کننده است، که در این صورت طرح در جلسه شورای مشترک ارائه خواهد شد.
ب-  پاسخ قانع کننده نیست که در این صورت بعد از تشکیل جلسه هیات ژوری، تصمیم‌گیری خواهد شد. 
تبصره : در صورت درخواست مجری برای انجام مشاوره یا معرفی مشاور جهت رفع نقایص موجود ، شورا موظف است در کمترین زمان ممکن مشاور مورد نظر را به مجری معرفی کند.
7.  ارسال تمامی طرح‌های تحقیقاتی پذیرفته شده توسط شورای دانشجویی برای اعضای شورای پژوهشی مشترک(سه روز قبل از تشکیل جلسه مشترک)
8.  تشکیل جلسه مشترک شورای پژوهشی 
بعد از بررسي توسط شورای مشترک، طرح‌ها سه حالت پیدا می‌کنند:  
 الف- رد طرح
 ب- مصوب 
 ج- مصوب مشروط
كه در صورت حالت ج  روند به صورت زير ادامه مي‌يابد:
9.  پاسخ مجری طرح در صورت لزوم 
10. بررسی پاسخ مجری به سوال کارشناسی توسط کارشناس اولیه که منجر به دو حالت زیر می‌شود:
الف-  پاسخ قانع کننده است، که در این صورت طرح به معاونت پژوهشی دانشگاه ارسال می‌گردد.
ب-  پاسخ قانع کننده نیست، طرح رد خواهد شد. 
11. تنظیم صورتجلسه جهت طرح‌های مصوب در سیستم پژوهشیار و ارسال طرح‌های مصوب به معاونت پژوهشی توسط Sub admin مرکز پژوهش‌های علمی دانشجویان