۸۸۹۸۹۱۶۱-۴
اطلاعیه

 

 انجمن های فعال مرکز پژوهش های علمی دانشجویان

 

(INRP)میان رشته ای اعصاب

بهداشت و ایمنی مواد غذایی

هماتولوژی و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی

ویروس شناسی

مغز و اعصاب محاسباتی

میکروب شناسی

 قارچ شناسی 

دانشجویان پزشکی ایران

اخلاق پزشکی

قلب و عروق - نبض

مدیریت و اقتصاد سلامت

عوامل اجتماعی موثر بر سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران

رادیولوژی

نوروسایکولوژی

کارآفرینی در سلامت

مهندسی بهداشت محیط

IPHSA

 تاریخ داروسازی 

اتاق عمل

آکادمیا

فناوری اطلاعات سلامت

سلامت و محیط زیست

بیوتکنولوژی پزشکی

هوشبری

سلامت و ایمنی شغلی